دوره ها

image

phonix

دارای4ترم میباشد که برای خردسالان استفاده میشود
image

Tiny

دارای6ترم میباشد .که برای افراد مبتدی استفاده میشود
image

Hip Hip

دارای8ترم آموزشی میباشد
image

family

شامل 5 کتاب ----هر کتاب---شامل4ترم ---میباشد
image

AMERiCAN

American       شامل 4 کتاب که american1 ,2  هر کدام 6ترم دارند وamerican3 و4 هر کدام 10 ترم جداگانه دارند
image

passages

این  کتاب شامل  passages1 passages2 که هر کدام از این کتاب ها به صورت جداگانه شامل 4ترم هستند
image

FCE--------GOLD

شامل 7 ---کتاب میباشد
image

CAE

دارای 7 کتاب میباشد