مطالب

blog-image
  • مجوز های رسمی

مجوز های رسمی

:سوابق اجتماعی و فرهنگی جناب سید محمد جواد موسوی

دریافت ابلاغ مدیریت در سال 1385برای مدیر عامل شرکت تعاونی و فنی حرفه ای پروفسور حسابی

انتخاب شایسته به عنوان سرپرست کارگزینی در تاریخ86/10/24به دستور استاندار تهران

دریافت لوح تقدیر به عنوان معلم گرانقدر 

دریافت حکم مسئولیت از ستاد انتخابات بهارستان 

blog-image
  • مجوزهای آموزشی

مجوز های آموزشی

blog-image
  • آزمون ها

تقویم آموزشی